План прием 1 и 8 клас 2021/2022

Първи клас за учебната 2021/2022 година

Прием  на 1/една / паралелка с 22 ученици  в първи клас  за учебната 2021-2022г.

Училищна комисия  за прием на документи за прием на ученици в първи клас:

 • Председател: Любка Янева
 • Членове: Елена Манярска

График за реда на приемането на ученици в първи клас:

 • Подаване на заявления от 31 май 2021г. - 28 юни 2021г.;
 • Обявяване на списък на записаните ученици до 30 юни2021г.

 Необходими документи за записване:

 • Заявление до директора на училището/по образец/;
 • Акт за раждане на детето/копие/;
 • Удостоверение за завършена подготвителна група в детската градина/оригинал/;
 • Медицински картон.

Критерии за приемане на ученици в първи клас:

 • Деца с постоянен адрес на територията на населеното място;
 • Деца ,чийто братя и сестри са ученици в същото училище;
 • Деца с постоянен адрес на територията на съседните населени места.

Цялата заповед можете да видите тук 


Осми клас за учебната 2021/2022 година                       Натиснете върху снимката, за да видите видеото!!!

Наименование на професията

Професия: Оператор информационно осигуряване

Код: 482020 – вторa степен на професионална квалификация

Професионално направление: „приложна информатика“

Списък на професиите за професионално образование и обучение - https://www.mon.bg

Специалности по професията

4820201 Икономическо информационно осигуряване - втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с усвояване на системното програмно осигуряване – операционна система, базово програмно осигуряване, потребителско програмно осигуряване – интерфейс, програмни езици, функции, библиотеки от база данни и др.

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Оператор информационно осигуряване“ http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии.

Описание на конкретната работа по професията

Основни дейности – Операторът информационно осигуряване извършва операции, свързани с обработка на данни. Типичните дейности на оператора включват: директно въвеждане/извеждане на данни; организация на данни; изготвяне на справки, извлечения, диаграми и др.

Отговорности и задължения – Операторът въвежда данни, извършва корекции на въведени данни. Обработката може да изисква предварителна организация на данните, която се състои в трансформиране на данни от различни източници. Работата с документи от хартиен носител може да изисква и умения за използване на специализиран софтуер за сканиране и разпознаване на текст.

Възможно работно време – Обикновено трудовата заетост е на пълен работен ден.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Операторът информационно осигуряване спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, спазва изискванията на трудовото законодателство.

Перспективи и предизвикателства на професията

Възможности за работа – Операторът информационно осигуряване обикновено работи във фирми, които оперират със значителни потоци от данни, документи и бази данни. Това могат да бъдат финансови и статистически институции, различни регистри, агенции за проучвания и др.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Професията предполага продължително стоене пред компютър, както и работа с голям обем от информация.

Организации, в които може да се упражнява професията и видове длъжности

Сфера на дейност – Приложна информатика.

Организации/институции, в които може да се реализира – Финансови и статистически институции, различни регистри, агенции за проучвания и др.

Длъжности, които могат да се заемат - Оператор, въвеждане на данни

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор информационно осигуряване“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Необходими качества и образование за професията

Необходими личностни качества – отговорност, внимание, концентрация, организираност, прецизност

Необходими знания и умения – знания, свързани с усвояване на системното програмно осигуряване – операционна система, базово програмно осигуряване, потребителско програмно осигуряване – интерфейс, програмни езици, функции, библиотеки от база данни и др.

Изисквана степен на образование – завършено основно образование, успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация

Къде може да се усвои – професионални гимназии, паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, центрове за професионално обучение

Учебни предмети, които се изучават – Обща теория на счетоводната отчетност, Счетоводство на предприятието, Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Икономическа информатика, Програмиране и алгоритмични езици и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Свободни места за ученици

4820201 - специалност "Икономическо информационно осигуряване" - 1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение, срок на обучение - 5 години, по рамков учебен план;

Учебен план за курса на обучение може да видите тук


Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилирани и професионални гимназии, в средни и обединени училища на област Благоевград за учебната 2021/2022 година - тук

Държавен план-прием - тук

Бюлетин за свободните места в училището към 04.02.2021г. - тук