ЗА УЧЕНИКА

Ред за запознаване на учеика с:

  • оценената му изпитна работа от НВО в края на 4 клас - тук
  • проверените и оценени изпитни работи на ДЗИ сесия май-юни 2021г. - тук


Заповед присъствено обучение - тук


Заповед за провеждане на присъствено обучение по график след пролетната ваканция - тук

ТРАНСПОРТНА СХЕМА от 12.04.2021.г. - тук


Пролетна ваканция - заповедта виж тук


Заповед на министъра на здравеопазването, поради преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от 1 до 12 клас в училищата и центровете за личностно развитие, на територията на цялата страна - виж тук 


Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия в училище за учениците от 1 до 12 клас, считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. включително - цялата заповед вижте тук


Графици за втори срок на учебната 2020/2021г. за провеждане на:

  • класни работи - тук
  • час на класа - тук
  • консултации с ученици ЦОУД - тук
  • консултации с ученици - тук
  • контролни работи - тук

Заповед за възстановяване на присъственото обучение на класовете по график - виж тук


Заповед за оформяне на срочен успен за първия срок на учебната 2020/2021г. - виж тук


Заповед за провеждане на присъствено обучение на учениците от 1 до 4 клас от 04.01.2021г. и за ОРЕС на учениците от 5 до 12 клас от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. - виж тук


Заповед за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) виж тук.


Заповедта за учениците в условията на преустановен присъствен образователен процес в СУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Крупник поради COVID-19 - виж тук


grafik na uchebnite chasove

Заповедта може да видите тук


На основание от Заповедта от Министърът на образованието и решение на педагогически съвет

учениците за периода 23. до 27. ноември / вкл. / 2020 г. са :

1 - 5 клас - присъствена форма

8 -  12 клас - присъствена форма

6. и 7. клас - дистанционна форма

                       в платформата TEAMS   На основание от Заповедта от Министърът на образованието и науката носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда.

Цялата заповед може да видите тук


Уважаеми ученици,

        Ръководството на училището ви уведомява,че  по предложение на МОН

СУ "Св. св. Кирил и Методий"- с.Крупник учениците от 

6. и 7. клас да преминат в дистанционна форма на обучение

от 18. 11. 2020 до 20. 11. 2020 / включително/ .

         Часовете ще се провеждат в платформата тиймс по утвърдено от директора и одобрено от ХЕИ седмично разписание като един учебен час ще бъде 30 мин. за класовете в прогимназиален етап на обучение.

Информация за епидемиологичната остановка в училище ще бъде обновявана ежедневно на сайта на училището и на фейсбук страницата.


Седмично разписание 1 срок; 2020-2021г.

График контролни 1-12 клас; 1 срок; 2020-2021г.

График консултации с ученици

График консултации ПИГ

Учебно време


Форми на обучение на СУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Крупник за учебната 2020/2021 вижте тук