НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Годишен работен план - тук

Правилник за вътрешния трудов ред на училището - тук

План за квалификационната дейност - тук

УУП за учебната 2020-2021 година - тук

Правилник за дейността на училището - тук

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование - тук

Вътрешни правила за работна заплата от 01.01.2020 г.